Leve vårt lands tvåspråkighet! – Eläköön maamme kaksikielisyys!

 

Nuförtiden kalkyleras det att ett av världens ca. 7000 språk dör ut varannan väcka. Eftersom den här utvecklingen bara blir ännu häftigare, betyder det att 90 % av de nuvarande språken skall dö ut före 2100. Enormt mycket immateriell kultur förloras varje gång ett språk dör ut. Därför är den språkliga ekokatastrofen ett av vår tids största problem.

Tack vare sin officiella status i Finland, är finskan och finlandssvenskan idag inte utrotningshotade. Trots det borde vi ej ta den nuvarande situationen för givet; bara 200 år sedan var finskan ett folkspråk som inte kunde uttrycka invecklade vetenskapliga, kulturella eller samhälleliga frågor och i framtiden kan finlandssvenskan bli totalt marginaliserad på grund av engelskans och finskans ökande inflytande i vårt land. Därför måste vi vårda och utveckla vidare våra två nationalspråk och många minoritetsspråk så att de kunde överleva och förbli livskraftiga!

Nykyisin arviolta joka toinen viikko yksi maailman noin 7000:sta kielestä kuolee sukupuuttoon. Johtuen tämän kehityskulun kiihtyvästä tahdista noin 90 % nykyisistä kielistä sammuu vuoteen 2100 mennessä. Koska valtava määrä aineetonta kulttuuria menetetään aina kielen kuollessa, kielellinen joukkosukupuutto on aikamme suurimpia ongelmia.

Kiitos virallisen asemansa suomi ja suomenruotsi eivät nykyisin ole uhanalaisia. Tästä huolimatta nykytilanteeseen ei tule tuudittautua; vain 200 vuotta sitten suomi oli monimutkaiseen tieteelliseen, kulttuurilliseen ja yhteiskunnalliseen ilmaisuun kykenemätön kansankieli, ja tulevaisuudessa suomenruotsi on vaarassa marginalisoitua maassamme englannin ja suomen kasvavan vaikutusvallan takia. Siksipä meidän onkin suojeltava ja edelleen kehitettävä maamme kahta kansalliskieltä ja useita vähemmistökieliä, jotta ne selviäisivät ja säilyisivät elinvoimaisina!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: